Kesyone Sante Konptman

Si ou ranpli fòm sa atravè sit entènet Healthy Lee a oubyen san prezans yon Travayè Sosyal Klinik Agreye, tanpri konnen ke ranpli ou ranpli fòm sa pa ranplase swen medikal yo. Si w santi w riske blese tèt ou oubyen lòt moun, tanpri rele 911, oubyen Inite Kriz Mobil la nan (844) 395-4432 imedyatman. 911 ak Inite Kriz Mobil la disponib 24 sou 24 ak 7 sou s7. NòT: Se pa yon sit ki gen estaf ki la pou reponn ou rapid, tanpri ban nou omwen 72 èdtan pou nou reponn ou.